Sprzęt w terapii SI

Wyroby te są przeznaczone do ćwiczeń rehabilitacyjnych (układu przedsionkowego, układu proprioceptywnego, układu dotykowego, z zakresu planowania motorycznego, obustronnej koordynacji ruchowej, motoryki gałek ocznych, równoważnych, przekraczania linii środkowej ciała, usprawniających grafomotorykę itd.) dla dzieci i osób z zaburzeniami integracji sensorycznej takimi jak:

 • ADHD,
  • autyzm,
  • mózgowe porażenie dziecięce
 • Zespół Downa,
  • nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe,
  • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności ruchowej,
  • zaburzenia napięcia mięśniowego,
  • słaba koordynacja ruchową,
  • trudności w nauce, słaba koncentracja,
  • łatwa męczliwość,
  • nadpobudliwość psychoruchowa,
  • wycofywanie się z kontaktów społecznych,
  • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności z czynnościami samoobsługowymi, planowaniem ruchu, trudności w uczeniu się.

MENU