Regulamin

Regulamin zakupów sklepu internetowego www.sensoryczni.pl

§ 1

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Jacek Dzięcioł, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SENSOR Jacek Dzięcioł, ul. Leśny Szum 3, 96-321 Żelechów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 5342122542, REGON 146980471.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sensoryczni.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności sprzęt rehabilitacyjny.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (biuro@sensoryczni.pl), telefonicznie pod numerem 608 633 893 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00) oraz pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 7. Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 8. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad i spełniają normy bezpieczeństwa.
 9. Opcjonalnie Sprzedawca wykonuje usługę montażu zamówionego Towaru, tj. w przypadku zamówienia przez Kupującego podwiesia. Koszt montażu ustalany jest indywidualnie z Kupującym i ponoszony przez Kupującego. Przed skorzystaniem z usługi montażu podwiesia zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 10. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca wykonuje usługę montażu za wyraźną zgodą Kupującego będącego Konsumentem, który przed rozpoczęciem świadczenia usługi zostaje poinformowany przez Sprzedawcę, że po wykonaniu usługi przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru objętego usługą.
 11. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 12. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka zagraniczna możliwa jest po skontaktowaniu się ze Sprzedawcą i ustaleniu szczegółowych warunków dostawy.
 13. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 14. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 15. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupującego w wyniku korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w  Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

§ 3

Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar do koszyka poprzez funkcję „Zamów”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

1) niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ostateczna cena wraz z kosztami dostawy zostanie określona w następnym mailu,

2) w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, wraz ze wszystkimi kosztami, potwierdzającą możliwość przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia przez Kupującego oferty Sprzedawcy, której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.
 2. O etapach realizacji Zamówienia, jak i o wysyłce, Sprzedawca informuje Kupującego w kolejnych wiadomościach e-mail bądź telefonicznie.
 3. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 47 1140 2004 0000 3602 8345 8152 (MBANK),

2) gotówką przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – ta forma płatności możliwa jest tylko wtedy, gdy Kupujący zamówił Towar/Towary produkowane przez Sprzedawcę,

3) przelewem bankowym po otrzymaniu Towaru przez Kupującego (termin płatności znajduje się na dokumencie sprzedaży i wynosi od 7 do 14 dni). Z odroczonego terminu płatności mogą korzystać tylko jednostki budżetowe (już od pierwszego Zamówienia), takie jak: szkoły, przedszkola, poradnie, itd., jednostki samorządu terytorialnego. Brak zapłaty do dnia określonego na fakturze spowoduje wszczęcie procedury w celu przymusowego wyegzekwowania należności oraz pozbawienia Kupującego możliwości korzystania tej formy płatności w ewentualnych przyszłych Zamówieniach.

 1. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 2. Informacje o kosztach związanych z dostawą Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy w wiadomości e-mail, wskazanej zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Koszty transportu są zależne od wagi i gabarytów Towarów oraz od odległości od miejsca dostawy.
 3. Cennik dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej znajduje się na stronie http://www.paczkarnia.pl/PriceList.aspx. Dostawa wykonywana przez Sprzedawcę transportem własnym to koszt średnio 1,55 zł za kilometr i jest liczona w jedną stronę (z Warszawy centrum do miejsca przeznaczenia). Koszt ten może być wyższy maksymalnie o 0,45 zł (do 2,00 zł za 1 km). Ostateczny koszt transportu własnego zostanie przedstawiony Kupującemu w wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

§ 4

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz święta rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który Zamówienie zostało złożone.
 4. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę (co nastąpi mailem lub telefonicznie) lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem (przedpłata) – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 5. Czas realizacji Zamówienia zależy od dostępności Towaru u producenta i wynosi od 2 do 30 dni roboczych. W przypadku, gdy na jedno Zamówienie składają się Towary o różnym czasie realizacji i dostępności indywidualny termin realizacji jest podawany Kupującemu w wiadomości określonej zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. W szczególnych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji Zamówienia, np. z powodu braku Towaru u producenta. Kupujący jest informowany na bieżąco o ewentualnym wydłużeniu terminu realizacji Zamówienia lub o etapach realizacji Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, bądź poprzez kontakt telefoniczny.
 6. Realizacja Zamówienia to czas od momentu potwierdzenia Zamówienia (zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu) do chwili wysłania Towaru do Kupującego. Czas od momentu wysłania przesyłki do momentu jej otrzymania przez Kupującego jest uzależniony od wybranej formy dostawy i wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 8. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z Towarem, w oddzielnej przesyłce lub drogą poczty elektronicznej w postaci pliku PDF.
 9. Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówionych Towarów transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej poprzez platformę usług kurierskich paczkarnia.pl. Platforma ta oferuje szereg korzyści: finansowych (nawet 70% taniej), jak i jakościowych. Paczkarnia.pl współpracuje z takimi przewoźnikami jak: DPD, UPS, K-EX, PEKAES. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem. O tym jaki kurier dostarczy przesyłkę Kupujący informowany jest po złożeniu Zamówienia.
 10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 11. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5

Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail: biuro@sensoryczni.pl.
 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

4) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia,pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne,a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.sensoryczni.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.12.2014 r. Regulamin obowiązujący do dnia24.12.2014 r. jest do pobrania tutaj.
 3. Utrwalenie,zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1)udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
SENSORYCZNI.PL

§ 1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest SENSOR Jacek Dzięcioł, z siedzibą w Żelechowie na ul. Leśny Szum 3,NIP: 5342122542.

2.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

3.Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:

a.zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c.oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d.oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO)

e.przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f.przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

g.realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

4.Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

5.Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a.podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

b.partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

6.Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

7.Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu wykonania umowy sprzedaży zawartej Tobą lub do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz, a także po upływie tego terminu w celach:

a.dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

b.wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

c.marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

8.Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu,brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

10.Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 

 

§ 2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

1.dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2.do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3.do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

4.do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5.do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§ 3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1.Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
 • adres IP;
 • wersję oprogramowania przeglądarki;
 • system operacyjny komputera;
 • logi systemowe;

2.Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 • adres;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego

§ 4 PLIKI COOKIES

1)Serwis korzysta z plików cookies.

2)Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3)Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4)Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5)W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6)Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7)Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8)Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9)Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10)Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11)W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12)Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

a.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

b.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

13)Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: biuro@sensoryczni.pl

MENU